Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Kandydat na radnego do Rady Powiatu, okręg wyborczy nr 2 poz
Autor Wiadomość
Andrzej Pawliński 


Wiek: 59
Dołączył: 09 Lis 2010

UP 0 / UP 0Wysłany: 2010-11-09, 13:48   Kandydat na radnego do Rady Powiatu, okręg wyborczy nr 2 poz

Witam serdecznie.
Jestem kandydatem na radnego do Rady Powiatu, w okręgu wyborczym nr 2, z listy Platformy Obywatelskiej RP.
Na początek prezentuję tekst, który znalazł się na mojej ulotce wyborczej.

Andrzej Pawliński, 50 lat, z wykształcenia politolog (Uniwersytet Wrocławski), żonaty, od 1983 roku mieszkaniec Brzegu, a od ponad 3 lat Skarbimierza Osiedle. Zainteresowania: historia, szachy, szaradziarstwo i własna działka. Członek Platformy Obywatelskiej RP. Kandydat na Radnego do Rady Powiatu z okręgu wyborczego nr 2, pozycja nr 4.
Dlaczego zdecydowałem się kandydować?
Niemal całe moje życie zawodowe było związane z powiatem brzeskim. Najpierw jako żołnierz zawodowy, później funkcjonariusz Służby Więziennej miałem styczność z różnymi grupami społecznymi powiatu i problemami z jakimi się borykają od wielu lat. Znam te problemy od podszewki i jako radny chcę pomóc w ich rozwiązywaniu. Szczerze wierzę, że większość z nich można rozwiązać, przy odrobinie dobrej woli i przy odpowiednim wsparciu finansowym. Dlatego tak ważne jest pobudzanie społeczeństwa do działania, a władze do sprawiedliwego podziału środków dla poszczególnych sołectw, gmin i miast w Powiecie Brzeskim.
Czym chcę się zająć?
Z racji posiadanego wykształcenia oraz wiedzy i doświadczenia, chciałbym głównie zająć się następującymi problemami:
1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Prawem każdego obywatela jest poczucie bezpieczeństwa w domu, na ulicy, na wsi, w mieście. Podstawowym obowiązkiem każdej władzy, na każdym szczeblu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Poprawa bezpieczeństwa jest procesem niełatwym i kosztownym, wymagającym nie tylko dobrych intencji, ale i wiedzy oraz współpracy ponad podziałami politycznymi.
Bardzo ważną kwestią bezpieczeństwa jest ochrona ludzi i mienia przed powodzią. Ostatnie wydarzenia pokazały gdzie i ile jeszcze trzeba zrobić aby ludność terenów zalewowych mogła spać spokojnie.
Zgadzam się z powiedzeniem, że „młodość musi się wyszumieć”, jednak nie może się to odbywać kosztem spokoju innych mieszkańców. Słowo „wyszumieć” nie może oznaczać demolowania przystanków autobusowych, malowania znaków drogowych lub elewacji budynków itp. aktów wandalizmu. Jednak to my dorośli musimy stworzyć młodzieży alternatywę, zapewnić jej możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym czy sportowym. Istnieje potrzeba uaktywnienia szkoły w tym zakresie.
Na te i wiele innych zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa publicznego nie może zabraknąć pieniędzy w budżetach gmin, miast i powiatu.
2. Polskiej wsi potrzebna jest większa dbałość i obrona jej interesów ze strony władzy na każdym szczeblu.
Obowiązkiem władzy jest zapewnić rolnikom dostęp do wiedzy i fachowej opieki doradczej.
Obowiązkiem władzy jest spowodowanie aby dzieci wiejskie nie były upośledzone w dostępie do edukacji.
Problemem obszarów wiejskich o wysokim poziomie bezrobocia, oddalonych od dużych centrów cywilizacyjnych i pozbawionych perspektyw efektywnej produkcji rolnej jest poziom ubóstwa i patologii społecznej, uderzający w pierwszym rzędzie w dzieci wiejskie. Władza ma obowiązek zapewnić lepszy dostęp do edukacji oraz opieki, jaką tym dzieciom mogą, a nawet powinny, świadczyć szkoły i przedszkola.
Władza nie może uchylać się od pomocy najbiedniejszym obywatelom. Wprost przeciwnie, ma obowiązek również moralny, pomagać wszystkim najsłabszym. Jako radny będę robił to sprawnie, konsekwentnie i skutecznie. Chcę doprowadzić do tego, że pomoc będzie udzielana tym, którzy faktycznie jej potrzebują. Należy zmienić również stereotyp myślowy, że wieś się sama wyżywi. Bo właśnie na wsi, każde zawirowania gospodarcze są odczuwalne szybciej i mocniej. Chcę walczyć o sprawiedliwy podział środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
3. Jako radny będę wspierał Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna” w realizacji jego działalności, dążąc jednocześnie do rozszerzenia obszaru działania tego Stowarzyszenia o kolejne sołectwa, a nawet gminy powiatu brzeskiego.
Dlaczego ja?
Głosując na mnie, głosujesz za poprawą swojego bezpieczeństwa oraz zwiększeniem rangi wsi i jej mieszkańców w powiecie.

Hasło wyborcze:
Dajmy sobie szanse rozwoju
Okręg wyborczy nr 2 obejmuje gminy: Lubsza, Olszanka i Skarbimierz. Jednak zapraszam do dyskusji wszystkich chętnych. Postaram się (w miarę możliwości) odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Bardzo proszę nie używać wulgaryzmów i nie obrażać nikogo.
Oczekuje również na maile od Państwa.
Życzę miłego dnia dzisiejszego i następnych.
0 UP 0 DOWN
 
riccardo 


Wiek: 60
Dołączył: 21 Mar 2008

UP 35 / UP 60Wysłany: 2010-11-09, 14:49   

PO tej prezentacji masz mój głos.
0 UP 0 DOWN
 
sla0 


Wiek: 25
Dołączył: 13 Wrz 2010

UP 0 / UP 0Wysłany: 2010-11-09, 19:20   

Fajnie, tylko z tym programem powinien pan chyba startować do rady gminy lub miasta. Przecież pomocą społeczną, przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami zarządza gmina. W powiecie wprawdzie też jest pomoc społeczna ale nie ma nic wspólnego z przyznawaniem zasiłków dla najuboższych mieszkańców powiatu.
Pisze Pan że chce pan spowodować sprawiedliwy podział środków dla poszczególnych sołectw, gmin, miast- ale jakich środków???
0 UP 0 DOWN
 
Dziedzic_Pruski Wiek: 59
Dołączył: 19 Lut 2007

UP 4385 / UP 6936Wysłany: 2010-11-09, 21:22   

Zapewne środków przymusu bezpośredniego. :wink:
0 UP 0 DOWN
 
Andrzej Pawliński 


Wiek: 59
Dołączył: 09 Lis 2010

UP 0 / UP 0Wysłany: 2010-11-10, 07:42   

sla0 napisał/a:
Fajnie, tylko z tym programem powinien pan chyba startować do rady gminy lub miasta. Przecież pomocą społeczną, przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami zarządza gmina. W powiecie wprawdzie też jest pomoc społeczna ale nie ma nic wspólnego z przyznawaniem zasiłków dla najuboższych mieszkańców powiatu.
Pisze Pan że chce pan spowodować sprawiedliwy podział środków dla poszczególnych sołectw, gmin, miast- ale jakich środków???
sla0 jest duż racji w tym co piszesz ale chcę zwrócić uwagę na fakt, że zgonie z art. 19 USTAWY z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczowychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
9) (uchylony);
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
(podkreślenia własne)
Jak widać na szczeblu powiatu też jest co robić w zakresie pomocy społecznej. Ważne tu jest bezpośrednie i osobiste zaangażowanie radnego, np. poprzez spotkania w „terenie” z osobami potrzebującymi tej pomocy, utrzymywanie systematycznych kontaktów z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, analiza wydatków itp.
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam serdecznie.
Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem proszę o kolejne pytania.
0 UP 0 DOWN
 
Andrzej Pawliński 


Wiek: 59
Dołączył: 09 Lis 2010

UP 0 / UP 0Wysłany: 2010-11-10, 07:43   

Dziedzic_Pruski napisał/a:
Zapewne środków przymusu bezpośredniego. :wink:

Witaj Dziedzicu Pruski czyżby marzył ći się dryll pruski?
Pozdrawiam
0 UP 0 DOWN
 
damian1217 Wiek: 41
Dołączył: 26 Maj 2010

UP 204 / UP 216


Skąd: brzeg

Wysłany: 2010-11-10, 09:08   

Cytat:
Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem proszę o kolejne pytania.

Czy zgodzi się Pan przekazać całą diete radnego na dom dziecka?
0 UP 0 DOWN
 
krt Wiek: 43
Dołączył: 08 Gru 2007

UP 41 / UP 37Ostrzeżeń:
 1/4/6
Wysłany: 2010-11-10, 09:22   

damian1217 napisał/a:
Cytat:
Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem proszę o kolejne pytania.

Czy zgodzi się Pan przekazać całą diete radnego na dom dziecka?


głupie pytanie, zadaj je Kościołowi to on jest przeciez przeciwko aborcji wiec niech daje kase, ma jej sporo
0 UP 0 DOWN
 
damian1217 Wiek: 41
Dołączył: 26 Maj 2010

UP 204 / UP 216


Skąd: brzeg

Wysłany: 2010-11-10, 09:34   

krt napisał/a:
głupie pytanie, zadaj je Kościołowi to on jest przeciez przeciwko aborcji wiec niech daje kase, ma jej sporo

Jeżeli masz błyszczeć takimi wypowiedziami to proszę nie odpowiadaj na moje posty!!Facet sam prosi o kolejne pytania więc je zadałem!!!A jeżeli ty masz jakiś problem z kościołem to idz się wyżal gdzieś indziej!!!!
0 UP 0 DOWN
 
krt Wiek: 43
Dołączył: 08 Gru 2007

UP 41 / UP 37Ostrzeżeń:
 1/4/6
Wysłany: 2010-11-10, 10:08   

damian1217 napisał/a:
krt napisał/a:
głupie pytanie, zadaj je Kościołowi to on jest przeciez przeciwko aborcji wiec niech daje kase, ma jej sporo

Jeżeli masz błyszczeć takimi wypowiedziami to proszę nie odpowiadaj na moje posty!!Facet sam prosi o kolejne pytania więc je zadałem!!!A jeżeli ty masz jakiś problem z kościołem to idz się wyżal gdzieś indziej!!!!


sam zadajesz kretyńskie pytania i sie dziwisz, po pierwsze czy idąc do pracy oddajesz całą pensje na biednych?? to niby z czego miałbys życ ?? - oświec mnie Matko Tereso :lol:
0 UP 0 DOWN
 
Andrzej Pawliński 


Wiek: 59
Dołączył: 09 Lis 2010

UP 0 / UP 0Wysłany: 2010-11-10, 10:24   

damian1217 napisał/a:
Cytat:
Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem proszę o kolejne pytania.

Czy zgodzi się Pan przekazać całą diete radnego na dom dziecka?

Dzięki damian1217 za wpis. Pytanie konkretne i czytelne. Jeżeli moja dieta załatwiłaby wszystkie problemy dotyczące pomocy społecznej, to tak, oddałbym ją. I nie chcę tutaj wymądrzać się ile kosztuje bycie radnym. Wspomnę tylko dojazdy na sesje, dojazdy do wyborców i spotkania z nimi, "obsługa" różnego rodzaju dokumentów itp. Nie sądzę jednak żeby moja dieta była "dietą cud". Moim obowiązkiem jako radnego nie jest przekazanie diety dla najuboższych. Moim obowiązkiem jest dążyć do zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, do objęcia opieką ludzi jej potrzebujących, wreszcie do walki o zapewnienie na to środków z budżetu powiatu i sprawiedliwy podział tych środków. Wielu biednych ludzi wstydzi się prosić o pomoc opiekę społeczną, a z drugiej strony wielu ludzi wykorzystując możliwości opiekę tę dostaje, niekoniecznie słusznie. Rola radnego to współpraca z sołtysami, wójtami i interweniowanie tam gdzie istnieje taka potrzeba.
Pozdrawiam serdecznie. Gdyby coś mi umknęło to jestem do dyspozycji.
0 UP 0 DOWN
 
burozo2 


Wiek: 69
Dołączył: 18 Maj 2008

UP 1 / UP 2Wysłany: 2010-11-10, 11:04   

W tym samym okręgu -też do Rady Powiatu kandyduje nasze "słoneczko " Skarbimierza Pan Pulit,który walczy również o fotel Wójta z rekomendacji PSL.

Co sądzisz o tej konkurencji-mocnej, bo pozbycie sie tego Pana z urzędu gminy rozwiązać może problemy mieszkańców i obaw o uszczęśliwianie nas na siłę np. zakładem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,biogazowni,wiatraków w środku wsi itp.
Moim zdaniem niech tymi pomysłami "uszczęśliwia" Brzeg lub inne gminy Powiatu :wink: /Przepraszam za ten pomysł mieszkańców/

Oczywiście warunkiem zmian jest mobilizacja mieszkańców Gminy i wybranie innego Wójta-osobiście bedę głosował na Dariusza Nawrockiego kandydata KWW Od Nowy!

Całkiem serio---->-Twoją kandydaturę należy poważnie brać pod uwagę.
0 UP 0 DOWN
 
damian1217 Wiek: 41
Dołączył: 26 Maj 2010

UP 204 / UP 216


Skąd: brzeg

Wysłany: 2010-11-10, 11:13   

krt napisał/a:
oświec mnie

Oświecę cię,bowidzę żeś niedomyślny!!!
Gdybym miał startować na Radnego to zapewniam cię że zrzekłbym się diety na cele charytatywne,bo startowałbym w wyborach nie po dietę a wcelu poprawy bytu miasta!!!Każdy radny zanim zostanie wybrany pracuje,prowadzi działalność,itp słowem zarabia!!!Więc wydaje mi się że startując do wyborów startuje nie po dietę,a w celu służenia mieszkańcom :!: Tak że według mnie każdy Radny powinien służyć gminie za dramo!!!Wtedy zobaczylibyśmy ilu z radnych startuje do wyborów tylko po dietkę!!!Panie Andrzeju pana dieta nie załatwi wszystkiego ale może pomuc sytuacji jakiegoś dziecka.Co do kosztów bycia radnym to wszyscy startujący powinni brać to pod uwagę zanim wystartują!!Jeżeliby byli radnymi "za darmo"to wtedy kandydowaliby tylko ludzie z najszczerszymi zamiarami!!!Więc zapytam jeszcze raz czy jest Pan wstanie oddać dietę w celu poprawy bytu choćby jednego dziecka?
0 UP 0 DOWN
 
Marcim B. Wiek: 48
Dołączył: 05 Sty 2007

UP 855 / UP 1842Ostrzeżeń:
 2/4/6
Wysłany: 2010-11-10, 11:29   

burozo2 napisał/a:
W tym samym okręgu -też do Rady Powiatu kandyduje nasze "słoneczko " Skarbimierza Pan Pulit,który walczy również o fotel Wójta z rekomendacji PSL.

Nie w tym samym - http://www.nto.pl/apps/pb...ORY01/721611296
0 UP 0 DOWN
 
damian1217 Wiek: 41
Dołączył: 26 Maj 2010

UP 204 / UP 216


Skąd: brzeg

Wysłany: 2010-11-10, 11:38   

krt napisał/a:
sam zadajesz kretyńskie pytania i sie dziwisz, po pierwsze czy idąc do pracy oddajesz całą pensje na biednych?? to niby z czego miałbys życ ??

Poczytaj bo nie masz pojęcia,a wypisujesz dyrdymały!!!
http://gmina.wieszjak.pl/...-na-etacie.html
0 UP 0 DOWN
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Zobacz posty nieprzeczytane

Skocz do:  

Tagi tematu: do, kandydat, na, nr, okreg, powiatu, poz, radnego, rady, wyborczy


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template BMan1Blue v 0.6 modified by Nasedo
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 33
Nasze Serwisy:

Informator Miejski:

  • Katalog Firm w Brzegu